IZOBLOK PODSUMOWUJE IQ 2019/2020

Podsumowując uzyskane wyniki finansowe pierwszego kwartału 2019/2020 r. Grupa Kapitałowa IZOBLOK osiągnęła skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej
w kwocie 50.131 tys. zł, o 6,4% mniej niż w analogicznym okresie roku obrotowego 2018/2019. Grupa po pierwszym kwartale 2019/2020 wypracowała zysk operacyjny
w wysokości 1.850 tys. zł czyli o 27,5% mniej niż w analogicznym okresie 2018/2019, natomiast wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 6.878 tys. zł i był niższy
o 8,0% od EBITDA za 1Q 2018/2019.

„Wyniki I kwartału są zgodne z naszymi przewidywaniami. Z lekkim niepokojem obserwujemy spadek koniunktury na rynku niemieckim. Przyglądamy się sytuacji, aby w każdej chwili móc zareagować odpowiednimi działaniami.” - mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes IZOBLOK SA.